Solceller tak

All energiproduktion påverkar miljön på ett eller annat sätt, det är oundvikligt. Det finns dock en typ av energiproduktion som har fler fördelar för miljön än andra, nämligen el från solceller. Användning av solceller har blivit alltmer populärt över hela Sverige. Solcellspaneler sätts upp på såväl mindre villor och sommarstugor, som på stora företags- och jordbruksfastigheter. Priserna för energi och olja höjs hela tiden, detta har gjort det naturligt för människor att skapa egna system att generera energi med. Solenergi är klimatsmart och långsiktigt, vänligt för både plånbok och miljö. Det finns ett flertal fördelar med att generera din egen el i form av solenergi. Det är först och främst lönsamt, eftersom du efter återbetalningstiden kommer ha tillgång till en gratis elkälla. Känslan av att vara mer självförsörjande är betryggande för många. Den största fördelen med solceller är dock dess minimala påverkan på miljön. Detta är något som inspirerar många att investera i egna solceller.

Tekniken med solceller är relativt ny, och under de senaste tio åren har kostnaden minskat drastiskt. Tidigare har solcellsanläggningar varit både dyrt och emellanåt ganska krångligt att investera i, men under senare tid har vissa förändringar skett i politiken som lett till att ändringar i regelverk och stödsystem har införts. På så vis har solel blivit både enklare och mer gynnsamt.

Hur fungerar energi från solen?

Solceller används alldeles för lite idag, med tanke på att jorden tar emot samma mängd energi av solen på två ynka timmar som hela världens population använder under ett helt år. Vi borde utan tvivel ta tillvara på den mängden energi på ett varaktigt sätt. Solen skiner alltid någonstans på vår planet, vilket gör källan ständig.

En enskild solcell skapar inte nog med energi för att kunna frambringa el. Då kopplar du ihop flera stycken solceller och resultatet blir ett system, så kallad solpanel. En solcell är skapad utav kisel, som är ett halvledarmaterial. Ju högre temperatur det blir, desto mer ström leds. Positiva samt negativa elektroner frigörs när solens strålar träffar kiselplattan, vilket utvecklar en spänning mellan fram- och baksidan på den. Då börjar elektronerna att röra sig genom metallkontakterna hos solcellen, och strömmen som skapas blir vidareskickad.

Minsta möjliga miljöpåverkan med hjälp av solenergi

Det finns ett flertal fördelar när det kommer till solenergi. Många skulle nog däremot påstå att den största fördelen med solenergi är den minimala påverkan som det har på miljön. Solenergi är både fossilfri samt förnybar, och i jämförelse med både kol och olja är miljöpåverkan knapp.

Ett varaktigt energisystem

Med hjälp av solceller finns en chans att skapa ett 100 % förnybart och varaktigt energisystem på lång sikt. En vanlig myt är att det går åt en större mängd energi att framställa solceller än vad de i sin tur kan utveckla. Det här påståendet stämmer inte alls. Energiåterbetalningstiden fastställer längden på tiden det tar att producera lika stor mängd energi som nyttjas vid framställning, transport och drift. För solceller i Sverige är energiåterbetalningstiden cirka 2-3 år, och livslängden för solceller är oftast över 25 år.

Solcellen släpper inte ut fler farliga ämnen när tillverkningen väl är över och solcellen är i verksamhet. Driften är tyst, och påverkan på miljön är knapp medan dina solceller producerar el på taket. Detta beror främst på att det inte finns några rörliga delar på en solcell, vilka annars hade orsakat slitage och lett till att produkten tids nog hade behövt bytas ut. En annan positiv aspekt är solcellernas placering på taket. Tack vare denna placering krävs ingen extra mark för att kunna framställa elen. För övrigt äger elproduktionen och elanvändningen rum tätt intill varandra, vilket reducerar förluster av överföringar i elnäten.

När du producerar en större mängd el än vad du förbrukar kan du sälja överskottselen och få en extra inkomst. Elöverskottet kan då också exporteras till länder med sämre elproduktion i Europa. På så vis kommer din produktion göra skillnad genom att gynna renare el i världen.

Miljöpåverkan vid tillverkningen av solceller

Vid tillverkningen av solceller sker dock ett klimatavtryck eftersom processen att tillverka solceller slukar stora mängder energi. Hur stor miljöpåverkan solceller har beräknas utifrån var de tillverkas, samt vilken energi som används vid tillverkningen. I vissa fall kan solceller innehålla ringa mängder av giftiga eller sällsynta ämnen. Kina står idag för mer än 50 % av all produktion i världen när det gäller framställan av solcellsmoduler, och eftersom Kina bland annat använder kol i sitt energisystem betyder detta också en ökad påverkan på klimatet. Bruket av fossil energi kan samtidigt sänkas när solceller är i drift, eftersom solcellerna framställer förnybar energi.

Koldioxidutsläpp

Det finns olika siffror kring mängden koldioxid som solcellstillverkningen släpper ut i jämförelse med andra varianter på energi. Siffrorna beror på olika tekniker, vilka hypoteser som görs kring solcellernas produktionsplats, samt hur fördelningen av utsläpp ser ut på diverse faser av en produktionskedja. En annan sak som har betydelse när utsläppen ska delas upp per kWh är antaganden om produktionen och livslängden på solcellen. 

Solcellers genomsnittliga utsläpp växlade mellan 20 och 25 gram CO2/kWh under 2016, baserat på en framställning i Kina och aningen upphöjd solinstrålning jämfört med i Sverige. Jämfört med de fossila varianterna på energi som ger cirka 500–1000 gram CO2/kWh årligen är detta betydligt lägre. 

Produktionen av solceller är hyfsat energikrävande, idag tillverkas solceller oftast på platser som har mycket kolkraft, exempelvis i Tyskland och Kina. Solceller har kapacitet att generera låga mängder utsläpp vid produktion eller vid framtida energisystem i exempelvis Sverige, eftersom den större portionen utsläpp är indirekta.

Solceller i Sverige, är det värt det?

Solceller med is och snö

Trots att Sverige kanske inte må vara det optimala landet för solceller är det definitivt lämpligt nog. Solinstrålningen är lika stor i södra Sverige som i norra Tyskland, och Tyskland råkar vara det mest solcellstäta land i hela världen. Per installerad kW i Sverige ger solceller en elmängd mellan 800–1100 kWh. Vi skulle med andra ord kunna producera runt 40 TWh tillsammans om alla passande tak i Sverige användes för att generera solel. Det är nästan en tredjedel av den elförbrukning vi har i dagens läge.

Med tanke på Sveriges mörka vinterhalvår är det ändå många som ställer sig tveksamma. Ur detta perspektiv kan ett system grundat på enbart solkraft i många fall ses som en dålig idé. Dock finns det inget typ av kraftslag, vare sig vattenkraft, vindkraft eller biokraft, som på egen hand skulle kunna reda ut våra energiproblem. Det gäller både i Sverige och globalt. Solel är därför ett gynnsam energikälla till energisystemet. Vi får el från solceller även under vinterhalvåret, trots att solceller genererar mindre el i Sverige under den tiden. Solcellerna slutar inte att producera, även om det är en mindre mängd än på sommaren. Den adderade reflektionen från kylan och snön kan dessutom öka verkningsgraden på solcellen.

Solceller för alla

En aspekt som många blir fundersamma över är faktumet att solceller endast kan nyttjas av de som har ett eget tak att bestämma över. Givetvis är det lättast att använda sig av solceller om du har en egen fastighet, dock får du inte glömma att det alltid finns möjlighet att påverka andra. Bor du till exempel i en bostadsrättsförening går det att ha ett samtal med styrelsen om solceller, alternativt på en årsstämma lägga en motion om just investering av solceller till fastigheten. En annan lösning är att kontakta kommunen eller hyresvärden och lägga upp förslaget. Det finns en chans att bostadsrättsföreningen eller hyresvärden kommer se fördelarna med solceller precis som du, och på så vis kan ni alla gynnas.

Att återvinna solceller

Att återvinna solceller är energikrävande, precis som tillverkningen. Det finns också en risk att återvinningen skapar grund till utsläpp som är skadliga för miljön ifall den förekommer på ett ofullkomligt sätt. Detta kan främst ske i de länder som inte har hantering av elektroniskt avfall i sin lagstiftning. Återvinning av solceller i Sverige och inom EU omfattas dock av WEEE-direktivet, som justerar återvinningen av elektroniska varor. Det finns ett producentansvar för alla som handlar med solceller på Europas marknad, som ska garantera en korrekt återvinning av produkten. Konsumenten ska då informeras av antingen producenten eller återförsäljaren om var den uttjänta produkten ska lämnas in. Den kommunala återvinningscentralen är mest vanlig när det gäller återvinning av solceller i Sverige. 

Solelen ersätter annan el

Ibland diskuteras solcellernas miljöpåverkan från perspektivet att andra energiresursers el skulle ersättas av solens. Ersätts el från produktionstekniker som har höga utsläpp av växthusgas innebär det att utsläppen kommer minska tack vare solcellerna. Det är dock svårt att avgöra exakt vilken elproduktion som blir ersatt, och de antaganden som görs påverkar beräkningarna. Det har gjorts en studie på eventuella resultat vid en möjlig solcellsutbyggnad i Sverige. Denna har visat att solcellernas el skulle bidra till ersättningen av Europas fossila kraft.