Elektricitet som produceras genom solceller

El från sol, vind och vatten är viktiga energikällor i samhällets omställning från fossila bränslen till förnybar energi. Du som privatperson kan installera solceller på ditt tak. Detta innebär att du blir en mikroproducent av el och anläggningen blir en mikroproduktionsanläggning. När du har installerat en solcellsanläggning på taket kommer du alldeles säkert att producera mer el än du använder under vissa delar av året och under andra perioder när anläggningen inte ger dig tillräckligt med el kommer du att behöva köpa el. Den el som du inte själv behöver kallas för överskottsel och den kan du sälja till det allmänna elnätet för en viss ersättning. I denna artikel kommer vi att förklara hur detta går till och vi kommer även att titta på fyra olika elbolag, Vattenfall, Eon, Jämtkraft och Telge Energi, och jämföra deras villkor och priser.

Hur fungerar solpaneler?

Solpanelerna monteras på ditt tak. Den elektricitet som utvinns av solcellerna kommer i form av likström. En växelriktare som är kopplad till solpanelerna omvandlar likströmmen till växelström. Genom en elcentral fördelas sedan elen till bostaden. Solpanelerna på taket producerar el när det är ljust ute. El produceras alltså också när det är mulet. Under vinterhalvåret kommer dock solcellerna att producera mindre el. När solpanelerna producerar mer el än bostaden förbrukar matas elen vidare till det allmänna elnätet. 

Ersättningar för egenproducerad solel

Intäkterna från solcellsanläggningen kommer från flera olika delar. För det första behöver du ju nu inte köpa in el, eller i alla fall inte lika mycket el, som tidigare. När du köper el betalar du även en rörlig elöverföringsavgift, elcertifikatavgift, energiskatt och moms. Producerar du mer el än du behöver så säljer du denna överskottsel till det allmänna elnätet. Vad de olika elhandelsbolagen ger dig som mikroproducent i ersättning varierar men de flesta bolag köper elen för runt 1,2 kr per kWh. Priset på överskottselen regleras ofta av det så kallade spotpriset som är det pris på el som fastställs av Nord Pool, den nordiska elbörsen, och baseras på tillgången och efterfrågan på el. Priset justeras varje dag men i genomsnitt ligger Nord Pools elpris för 1 kWh på 50 öre. Många elhandelsbolag erbjuder spotpriset plus ett tillägg på elen till dig som mikroproducent. På solelen som din anläggning producerar får du även en skattereduktion på 60 öre/kWh. Det finns även en ersättning som kallas för nätnytta. När du producerar el som dina grannar kan använda behöver inte elbolagen transportera lika mycket el till området och detta får du ersättning för. Nätnyttan brukar ligga på ungefär 5 öre/kWh. Dessutom kan du få elcertifikat på runt 2 öre/kWh för förnybar el och ursprungsgarantier, en typ av stödsystem, på ca 1 öre/kWh. 

När du har monterat solcellerna på taket kopplas det till husets elcentral. I elcentralen fördelas elen och den överskottsel som huset inte förbrukar matas automatiskt ut till det allmänna elnätet. Elmätaren i elcentralen håller koll på hur mycket el som matas tillbaka till elnätet, alltså hur mycket el du säljer. Efter varje kalenderår sammanställer nätägaren hur mycket el du har sålt och rapporterar detta till Skatteverket. Din skattereduktion kommer sedan förtryckt på din inkomstdeklaration. 

Regler och avgifter som styr mikroproducentens elförsäljning

Har du en solcellsanläggning och vill sälja din överskottsel finns det regler att förhålla sig till. Det finns olika regler att rätta sig efter beroende på om solpanelerna sitter på en privat bostad eller på en byggnad där näringsverksamhet drivs. Här kommer vi att fokusera på solceller som är monterade på privata bostäder som huvudsakligen är investerade för egen förbrukning.

Den överskottsel som din solcellsanläggning producerar och som du säljer till elnätet räknas som en skattepliktig kapitalinkomst enligt Skatteverket och ska därför deklareras. Däremot finns det en inkomstgräns på 40 000 kr vilket betyder att intäkter som underskrider denna gräns inte beskattas. Hit räknas även om du har intäkter från till exempel hyresinkomster. Har du inkomster på över 40 000 kr blir mellanskillnaden skattepliktig, alltså skillnaden mellan 40 000 kr och den totala inkomsten. Du behöver inte betala energiskatt om anläggningen har en lägre effekt än 255 kW och de flesta anläggningar på privata tak ligger under denna effekt. Du behöver inte heller momsregistrera dig hos Skatteverket när du säljer solel för mindre än 30 000 kr per år. Du räknas alltså som en mikroproducent och ska inte ansöka om F-skatt. Detta är ingen näringsverksamhet. Skattereduktionen på 60 öre/kWh får du om huvudsäkringen på fastigheten är på max 100 A och du inte säljer mer el än du själv förbrukar, dock max 30 000 kr varje år. 

Så här säljer du överskottselen

Du måste först ha ett elhandelsavtal med ett elhandelsbolag, utan avtal kan du inte få någon ersättning. Jämför vad de olika företagen erbjuder innan du väljer att teckna ett avtal. Du ska jämföra både vad elhandelsbolagen köper elen för men även vad elen kostar. De flesta företag kräver nämligen att du säljer och köper el från samma företag. Många elhandelsföretag köper också dina elcertifikat och ursprungsgarantier. Detta är en fördel då det inte alltid är helt enkelt att sälja dem själv på marknaden. 

Upplever du att elhandelsbolaget inte är ärligt, vilket är mycket ovanligt, ska du kontrollera om avtalet är aktivt och notera ersättningsnivån. Då kan du kontrollera om det stämmer mot den avtalade ersättningen. Betalar elbolaget lägre ersättning än avtalet är det ett avtalsbrott och du kan begära ersättning, alternativt häva avtalet. Informera elhandelsbolaget genom att skicka ett betalningskrav och om bolaget ändå inte betalar kan du ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Accepterar inte elhandelsbolaget betalningsföreläggandet kan du driva ärendet vidare som en rättslig tvist i domstol.

Vilket elhandelsbolag ska man välja?

Solceller

Olika elhandelsbolag erbjuder olika villkor och avtal. De allra flesta, som vi tidigare sett, reglerar sitt pris på Nord Pools spotpris men kom ihåg att det är viktigt att både titta på vad bolaget köper elen för och vad de säljer elen för. De flesta elhandelsbolag kräver att du köper och säljer el från samma bolag och då kvittas konsumtion och produktion direkt på fakturan från bolaget. I de flesta fall är det alltid mer lönsamt att förbruka den egenproducerade elen själv och inte mata in den på det allmänna elnätet. Det är helt enkelt dyrare för dig att sälja el än att köpa den. Ungefär hälften av den intäkt du får för överskottselen kommer från skattereduktionen och är därför extra känslig för politiska beslut.

Vattenfall erbjuder idag ett välkomsterbjudande till alla nya mikroproducenter som innebär att du får spotpriset plus en krona extra per kWh för överskottselen du säljer under det första året. Efter detta år får du Nord Pools spotpris för elen. Detta erbjudande gäller om du har en huvudsäkring på max 63 A och anläggningen har en inmatningseffekt på max 43,5 kW. Detta förutsätter också att du köper mer el än du säljer. Har du en huvudsäkring på max 100 A erbjuder Vattenfall ett avtal som de kallar Småskalig elproduktionsavtal där ersättningen är Nord Pools spotpris minus ett avdrag på 4 öre/kWh.

Köper du en solcellsanläggning från Eon och blir elhandelskund där får du ett erbjudande om att sälja överskottselen för Nord Pools spotpris plus 20 öre per kWh. Är du elhandelskund hos Eon utan att ha köpt solanläggningen från dem kan du kontakta dem för att teckna ett avtal för överskottselen. Om du inte avtalar något annat får du Nord Pools spotpris minus ett avdrag på 4 öre/kWh. Har du elcertifikat kan du även sälja dessa genom Eon.

Som kund hos Jämtkraft kan du sälja din överskottsel till dem. Vill du sälja din el till Jämtkraft är det enklaste att kontakta dem via deras webbsida. Jämtkraft erbjuder även ett avtal som de kallas Dela Vattnet. Då kan du spara den överskottsenergi som din anläggning producerar på sommaren i vattenkraft till vintern när du behöver mer el och då elen ofta är som dyrast.  Den överskottsproduktion du har mellan första april och sista september fördelas mellan månaderna oktober, november, december, januari, februari och mars. Elräkningen reduceras med motsvarande lagrad mängd el. 

Telge Energi erbjuder som de själva skriver på sin webbsida ”en hög, stabil och långsiktig ersättning” för den el du matar tillbaka till elnätet. Är du intresserade av deras aktuella ersättningsnivå och avtal fyller du enkelt i en intresseanmälan via deras webbsida. Telge Energi erbjuder även att ersätta dina elcertifikat och ursprungsgarantier.