Solcellspark

Intresset för solceller ökar i Sverige och den stora frågan som många undrar över är såklart om det är en lönsam investering. Det är inte alldeles enkelt att räkna ut vad den solel som en solcellsanläggning producerar kostar. Det finns många enskilda faktorer som man måste ta hänsyn till och beräkningarna kan göras på många olika sätt. Varje hus har sina förutsättningar som till exempel geografiskt läge, storlek på taket och energiförbrukning. Det enkla svaret på frågan är dock att i de allra flesta fall så är det faktiskt lönsamt att installera solceller på sitt tak. En solcellsanläggning på ett vanligt villatak kan hålla i upp till 30 år och uppskattningsvis har investeringen en återbetalningstid på ungefär 15 år. 

Kostnader för en solcellsanläggning

En solcellsanläggning består av solpaneler, montageutrustning, växelriktare och kablage och det bästa av allt är ju att bränslet som driver anläggningen, solen, är gratis. En anläggning har inga rörliga delar vilket betyder att få delar kan gå sönder. Den kräver alltså i princip inget underhåll och du behöver inte teckna några dyra serviceavtal. Olika typer av nedsmutsning från till exempel pollen, löv, fågelspillning och algbildning tar regnet hand om och snö faller av panelerna av sig själv. Du behöver inte gå upp på taket för att skotta snö. Under vinterhalvåret kan man ändå inte räkna med någon stor solelproduktion då solinstrålningen är förhållandevis liten. De produktionsbortfall som uppstår på grund av nedsmutsning och snö på solpanelerna är alltså liten. Den del som antagligen behöver bytas ut efter en tid är växelriktaren. Det är den del i anläggningen som förvandlar likströmmen från solpanelerna till växelström som är den ström som finns i våra elnät. Ett rimligt antagande är att du behöver byta växelriktaren efter 12–15 år. 

Investeringskostnaden för en solcellsanläggning kan variera mycket. Flera faktorer påverkar priset till exempel:

  • Anläggningen storlek
  • Val av solpanelsmoduler
  • Val av tillbehör och tillval som elmätare och andra mätinstrument
  • Takets förutsättningar

Det finns flera olika typer av solpaneler på marknaden. De vanligaste är monokristallina solceller, polykristallina solceller och tunnfilmssolceller. Solpanelerna har olika utseende, verkningsgrad, böjbarhet och pris. Vilka solpaneler du ska välja beror på ditt taks förutsättningar. Har du till exempel ett stort tak kan du välja billigare solpaneler med lägre verkningsgrad och ändå få tillräckligt stor elproduktion. Monokristallina solceller och polykristallina solceller baseras på kisel. Monokristallina solceller är rektangulära, svarta och med en verkningsgrad på mellan 15–22 %. De är ofta något dyrare i pris. Polykristallina solcellsmoduler är också rektangulära och något blåskiftande i tonen med en verkningsgrad på mellan 15–17 %. Dessa solceller är de vanligaste förekommande solcellerna på den svenska marknaden. Tunnfilmssolceller skiljer sig helt från ovan nämnda solceller då de är böjbara och kan till exempel fästas på takpannor eller takplåt. Det finns även solceller integrerade i till exempel takpannor. Dessa solceller är än så länge inte så vanliga då priset fortfarande är relativt hög. Utvecklingen går snabbt när det gäller solceller och inom en snar framtid kommer vi säkert att få se solceller som framställs mer miljövänligt och har högre verkningsgrad.

Väljer du att göra en del av arbetet själv blir priset lägre. Tänk bara på att själva elinstallationen måste göras av en behörig elektriker. Det lönar sig alltid att kontakta flera olika solcellsbolag och begära in offerter. Beräkna kostnaden för solpanelspaketet per kW men glöm inte bort att även kontrollera företagens leveranstider, försäkringar och villkor. Det är även viktigt att granska vilka garantier och certifieringar som företaget har. I de flesta kommuner kan du få en kostnadsfri och opartisk hjälp av en energi- och klimatrådgivare att granska offerterna. Tänk också på att kontrollera med kommunen där du bor om du behöver ansöka om bygglov för din anläggning.

Tidigare har man kunnat få ett investeringsstöd för att montera solpaneler på taket. Från första januari 2021 kan du istället få en skattereduktion på installationen. Reduktionen är på 15 % på arbets- och materialkostnaden och maxbeloppet per person och år är 50 000 kr. Till skillnad från det tidigare investeringsstödet behöver du inte ansöka om denna skattereduktion, ett avdrag görs direkt på fakturan. Avdraget är alltså uppbyggt som rot- och rutavdraget och på så vis har det blivit både enklare och mer lättillgängligt för alla att använda.

När man räknar på produktionskostnaden för solceller kan man till exempel fördela investeringskostnaden över den förväntade livslängden på anläggningen, ca 30 år. Här kan man lägga till uppskattad driftskostnad och dra bort intäkt från elcertifikat, se nedan. Med den förväntade solcellsproduktionen under anläggningens livstid, och då tar man även hänsyn till en viss degradering av solpanelerna, kan man sedan räkna fram produktionskostnaden per kWh.

Intäkter för en solcellsanläggning

När du har en solcellsanläggning på taket kommer dina intäkter och besparingar från flera olika delar. Först av allt sparar du ju in den el som du annars hade varit tvungen att köpa tillsammans med rörlig elöverföringsavgift, elcertifikatavgift, energiskatt och moms nu när du förvandlar solens energi till el. Redan från dag ett när solpanelerna är monterade och kopplade så producerar anläggningen el. 

Den el som du producerar men som du inte själv använder, överskottselen, kan du sälja tillbaka till elnätet via ett elnätbolag eller ett elhandelsbolag. Priserna och avtalen varierar mellan olika bolag men ofta säljer man överskottspriset till spotpriset. Spotpris är det pris på el som fastställs varje dag av Nord Pool, den nordiska elbörsen. Spotpriset baseras helt enkelt på tillgången och efterfrågan på el.

Du har också rätt att få en skattereduktion på 60 öre per kWh på den överskottsel du säljer tillbaka till det allmänna elnätet. För de flesta villaägare som har en solcellsanläggning på taket är värdet på överskottselen ungefär lika stor som kostnaden för den el man köper när solpanelerna inte genererar ström, alltså när det är mörkt ute. Är du villaägare klassas du som mikroproducent men detta gäller bara om du inte säljer tillbaka mer el till det allmänna elnätet än vad du köper in. Det är mikroproducenten som får tillgång till skattereduktion. En ägare till en mindre solcellsanläggning behöver alltså inte betala skatt på den egenproducerade elen.

Det finns även något som heter nätnytta som är en ersättning för inmatning av el på det allmänna elnätet. När du säljer tillbaka överskottsel till elnätet minskar du elnätsbolagens kostnader för överföring av el. Detta är en ersättning som elnätsbolagen måste betala ut. Denna kan variera något men brukar ligga på mellan 2-5 öre per kWh. På förnybar el kan man även få elcertifikat. Du kan få elcertifikat på en solcellsanläggning i 15 år och för en villaägare är det ofta bara lönt med elcertifikat för överskottsproduktionen.

Solcellsanläggningen på taket minskar husets driftskostnader och detta brukar betyda att värdet på husets ökar. Solceller på taket har därför ofta en positiv effekt på husets värde och pris vid en eventuell försäljning.

Osäkra faktorer men alltid en bra investering för miljön

En illustration som ska visa miljövänlig energi

När man räknar på om en solcellsanläggning lönar sig eller inte räknar man med att alla värden är stabila. Så är det dock inte i verkligheten. Alla parametrar som man utgår ifrån är föränderliga och det är omöjligt att till fullo förutse vad som kommer att hända i framtiden. En sådan faktor som ändrar sig hela tiden är elpriset men även olika regler och villkor kan förändras. Det kan såklart bli både bättre och sämre för den som äger en solcellsanläggning. En bra rekommendation är att försöka dimensionera anläggningen efter hushållets elförbrukning. Egenkonsumtionen av el är en betydligt tryggare och mer långsiktig investering då du helt enkelt gör en energibesparing och därtill kan du även räkna in att du gör en bra insats för miljön. 

Solceller avger inga utsläpp vid elproduktion. Däremot uppkommer såklart utsläpp när solcellerna tillverkas, transporteras och monteras. Enligt Energimyndigheten har dock solcellerna genererat mer energi efter 2–3 år än tillverkningen kräver. Ju fler solceller som tillverkas desto mer effektiv kommer produktionen att bli. Din solcellsanläggning kommer därför att påverka priset på solpaneler i framtiden och förhoppningsvis väcker din solcellsanläggning nyfikenhet hos både dina vänner och grannar. 

Solpaneler på tak har blivit en relativt vanlig syn på tak i Sverige idag. Tack vare en snabb teknisk utveckling, generösa subventioner och skatteavdrag från staten, möjligheten att få ett lägre elpris och en positiv miljöpåverkan vill fler och fler svenskar montera solceller på sina hustak. Solceller är oftast en bra investering både för plånboken och miljön!