Solceller

Solenergi är den energi som vi utvinner direkt från solens strålar. Utvecklingen av solceller har gått fort och tillsammans med de statliga bidrag som finns för montering och installation av solpaneler kommer vi med all sannolikhet att utvinna en större del av den energi vi behöver från solen i framtiden. Solpaneler har blivit en relativt vanlig syn i vårt samhälle och fler människor, privatpersoner men även företag och kommuner, är nyfikna och intresserade av solpaneler och dess fördelar och nackdelar. Här kommer vi att visa på de många fördelar som finns med solenergi men vi kommer att börja med att förklara hur en solcellsanläggning fungerar.

Vad är solenergi och hur fungerar det?

Solenergi är alltså den energi som utvinns från solens strålar och som vi kan omvandla till el för att till exempel värma upp våra hus, tända lampor och laga mat. Solen är, liksom vind och vatten, en förnybar energikälla, vilket betyder att den inte tar slut. Man brukar tala om förnybara energikällor till skillnad från till exempel kärnenergi och fossila bränslen som är icke förnybara energikällor. Icke förnybara energikällor finns i en begränsad mängd och återbildas långsamt eller inte alls, vilket helt enkelt betyder att de kan ta slut. 

Kärnenergi utvinner vi idag ur uran i våra kärnkraftverk och den stora negativa aspekten med kärnkraftverk är det radioaktiva kärnavfall som bildas och risken för kärnkraftsverksolyckor som kan och har orsakat stora skador på natur, människor och djur. Till fossila bränslen räknas till exempel naturgas, kol och olja. Att använda fossil energi i den utsträckning vi gör idag är inte hållbart då vi använder den i snabbare takt än den hinner bildas. Användningen av fossila bränslen har också negativa miljökonsekvenser i form av höga koldioxidutsläpp som bidrar till den globala uppvärmning och de klimatförändringarna vi står inför.

Den stora fördelen med solenergi är alltså att den är förnybar. Genom solceller kan vi omvandla solens strålar till energi och el. Solceller, som ofta består av kisel, monteras i solpaneler som sedan installeras på tak eller på ställningar på marken. Solcellerna fångar upp solens strålar och omvandlar solenergi till likström. I en växelriktare som kopplas till solpanelerna omvandlas sedan likströmmen till växelström som är den ström som finns i våra vägguttag och vi kan få värme, tända en lampa när det är mörkt och laga mat när vi är hungriga. El används också till en massa andra saker idag till exempel för att kunna titta på TV eller surfa på Internet.

Fördelar med solenergi

Den stora fördelen med solenergi, som vi redan sett, är att den är förnybar. Den kommer inte att ta slut, i alla fall inte inom en överskådlig framtid. Solenergi släpper inte heller ut koldioxid eller andra utsläpp under driften som påverkar miljön negativt. Däremot påverkar solenergi miljön indirekt under produktionen och transporten av solpanelerna mellan fabriken och ditt tak. Skillnaden jämfört med fossila bränslen är dock enorm. Man brukar räkna med att den energi som går åt för att producera och frakta solpaneler har panelerna ersatt efter 2-3 år i drift. Energiåterbetalningstiden, den tid som krävs för att en produkt ska kompensera den energi som gått åt under framställning, transport och drift, är alltså väldigt låg när det kommer till solpaneler. De flesta solpaneler produceras idag i Kina men det finns även produktion av solpaneler i Europa, till exempel i Tyskland.

Många undrar hur det fungerar med solenergi under natten och när det är mörkt ute och det är ju så att solenergi produceras på dagen när det är ljust men solceller behöver inget direkt solljus för att producera el. Även under molniga dagar kommer solcellsanläggningen att producera el men du kommer troligtvis att behöva köpa till el från det allmänna elnätverket under vissa tider på dygnet och under året. Detta kompenseras dock mot att du ibland producerar mer el, överskottsel, än du själv behöver och som du då säljer tillbaka till elnätet. Det finns också lösningar med solcellsbatterier där du kan lagra solenergi. Idag krävs fortfarande många batterier för att klara elförsörjningen året runt och batterier är dyra men här går utvecklingen fort och vi kommer att få se nya smarta batterier på marknaden.

Tänk på att placera solpanelerna där det faller så lite skugga som möjligt. Skugga från till exempel träd, flaggstänger och närliggande hus påverkar solpanelerna negativt. Då solpanelerna är seriekopplade tappar en större yta än den som är skuggad förmågan att producerar el. I moderna solpaneler finns bypassdioder som tar bort en del av detta problem men det bästa är att försöka hitta en placering med så lite skugga som möjligt.

Här har vi, i punktform, listat några av fördelarna med solceller.

  • Solen är en förnybar energikälla och den är gratis.
  • Solen kan utan problem täcka jordens totala energiförbrukning.
  • Solenergin är ganska jämnt fördelad över jordens yta.
  • En solcellsanläggning producerar el utan att fast elnät måste finnas eller att nya vägar måste dras.
  • Vid placering av solceller på tak behövs ingen exploatering av mark.
  • En solcellsanläggning kräver minimalt med underhåll, är tyst, luktar inte och avger inga utsläpp.
  • En solcellsanläggning är enkel att anpassa efter förutsättningarna och elförbrukningen.
  • Solenergi kan lagras i batterier.

Fördelar med att vara solenergiproducent

Den stora fördelen för dig som installerar en solcellsanläggning på taket är att den kommer att producera el från dag ett och när du har betalat av kostnaden för anläggningen kommer du att bli i princip självförsörjande på el. Flera faktorer spelar såklart in här, till exempel hur stor anläggningen är och hur stor din elförbrukning är, men i de flesta fall kommer du som mikroproducent att klara dig på den el du själv producerar. Du kommer troligtvis behöva köpa el under mörka perioder då anläggningen inte producerar el men du kommer också att producera mer el än du själv behöver under andra perioder. Den el som du producerar och som du själv inte behöver kallas för överskottsel och matas in i det allmänna elnätverket. Genom att producera egen el blir du alltså mindre beroende av de prissvängningar som finns på elmarknaden.

Den initiala engångskostnaden för att installera solpaneler är relativt hög och detta kan för många vara ett hinder för att inte montera solceller på taket men den förväntade besparingen över anläggningens livstid kommer att göra investeringen lönsam i de flesta fall. Kom också ihåg att du har möjlighet att ansöka om statligt stöd för installation av solceller. Företag och kommuner kan ansöka om ett solcellsstöd som ligger på 10 % av den totala installationskostnaden. För privatpersoner finns från 1 januari 2021 ett skatteavdrag på 15 % som kan göras på arbets- och materialkostnader vid installation av solceller. Avdraget fungerar precis som rut- och rotavdraget, företaget som installerar solpanelerna drar av beloppet direkt på fakturan. Avdraget för solenergi är på max 50 000 kr per år och person. Investeringen av solpaneler på taket höjer också värdet på huset. Solceller gör alltså huset mer attraktivt för potentiella köpare.

En annan stor fördel med solpaneler är att de i princip är helt underhållsfria. Det finns inga rörliga delar i anläggningen som kan gå sönder och regn som faller håller dem rena. Snö är oftast inga problem. Solpaneler monteras i en lutning och snön glider därför bort av sig själv. Den del i en solcellsanläggning som ofta måste bytas ut inom 10–15 år är växelriktaren, själva solcellsanläggningen har en förväntad livstid på mellan 25–30 år.

Solceller och framtiden?

Solpaneler ett vinnande koncept

Solenergi är en förnybar energikälla som vi kan använda mycket mer än vi gör idag. Solel är en klimatsmart och långsiktig investering som är snäll både mot plånboken och miljön och redan idag ser vi solpaneler på privata bostäder men även på industrilokaler, bostadsrättsföreningar och kommunala byggnader. Initialkostnaden är hög, trots statliga bidrag, men efter återbetalningstiden kommer den som installerat solpaneler i princip ha en gratis energikälla med minimal miljöpåverkan. Solens energi är gratis och solcellsanläggningen kommer bara att påverka miljön och klimatet negativt vid produktion och transport av panelerna. När solpanelerna sitter på plats och är i drift avger anläggningen inga utsläpp. En ökad produktion av solpaneler kommer också att bidra till en mer effektiv och smart framställning. Din solpanelsinvestering kan alltså bidra till att driva utvecklingen framåt och förhoppningsvis blir dina vänner och grannar nyfikna på din solcellsanläggning och vill veta mer.